November 12, 2006       A1GP Sprint      Beijing International Streetcircuit, Yi Zhuang, Beijing, China      A1GP       Jeroen Bleekemolen
November 12, 2006       A1GP Main      Beijing International Streetcircuit, Yi Zhuang, Beijing, China      A1GP       Enrico Toccacelo